Thông tin được theo dõi

Hiện tại, Noisy Stream tiến hành các hoạt động theo dõi khách truy cập như sau:

  • Ghi nhận hoạt động xem bài viết và xem khách truy cập đến từ quốc gia nào, sử dụng thiết bị gì để truy cập.
  • Chặn các yêu cầu đáng ngờ. Địa chỉ IP cụ thể sẽ được Noisy Stream lưu giữ tạm thời trong thời gian ngắn, phục vụ cho hoạt động này.

Khi liên hệ với LQ2′ (tác giả của Noisy Stream), địa chỉ liên hệ sẽ được ghi nhận, phục vụ cho việc trao đổi thông tin ngắn hạn.

Các thông tin Noisy Stream ghi nhận được sẽ phục vụ cho việc vận hành, cải thiện hình thức cũng như chất lượng nội dung của riêng Noisy Stream. Noisy Stream không giao lại thông tin có được cho bất cứ ai hay tổ chức nào, trừ các cơ quan nhà nước Việt Nam (theo yêu cầu của họ).

Thông tin trên có thể thay đổi trong thời gian tới

Noisy Stream sẽ xem xét bổ sung hoặc loại bỏ thông tin trên trong quá trình vận hành và cải thiện chính Noisy Stream.